"נדרנו נדר לשתף עצמנו

בבנין עם וארץ ישראל"

ישראל שנקר